Ambassade en Consulaten van België in Nederland

Inschrijving

Het nut van uw inschrijving

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op een Consulaat of een Ambassade van België in het buitenland laat u toe gebruik te maken van vrijwel dezelfde diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Het Consulaat of de Ambassade kan u dan helpen bij de uitreiking van bijvoorbeeld een identiteitskaart, paspoort of de afgifte van consulaire attesten (attest van woonst, inschrijving, gezinssamenstelling, nationaliteit, naamsovereenkomst en burgerlijke staat). U zult ook via het Consulaat of de Ambassade kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (voor meer informatie zie hieronder).

Wanneer dankzij uw inschrijving uw dossier volledig up-to-date is, kan de Ambassade of het Consulaat u een betere dienstverlening garanderen en kunt u in geval van humanitaire noodtoestand rekenen op de noodzakelijk bijstand van de Ambassade of het Consulaat. 

Werkwijze

Om ingeschreven te kunnen worden in de bevolkingsregisters van de Ambassade of het Consulaat moet u aan drie voorwaarden voldoen:

 • U bent Belg 
 • U bent uitgeschreven uit de bevolkingsregisters van uw vorige Belgische gemeente
 • U moet bewijzen dat u uw feitelijke hoofdverblijfplaats in het ambtsgebied van de Ambassade of het Consulaat hebt.

Minderjarigen moeten nog aan een vierde voorwaarde voldoen: zij moeten de toestemming hebben van de persoon/personen die het ouderlijk gezag uitoefent/uitoefenen.

U zult aan de hand van een aantal documenten moeten bewijzen dat u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet (zie hieronder).

Belgen die niet aan deze voorwaarden voldoen, maar toch voor langere duur in het buitenland verblijven, kunnen wel hun aanwezigheid aan de Ambassade of het Consulaat melden, maar zullen niet van dezelfde dienstverlening kunnen genieten als "ingeschreven" Belgen.

Het Consulaat of de Ambassade zal u inschrijven op basis van een bewijs dat u niet meer in een Belgische gemeente ingeschreven bent. Van uw Belgische gemeente ontvangt u, wanneer u zich daar laat uitschrijven, een formulier Model 8 als bewijs van uw uitschrijving.

Indien u reeds in het buitenland bent, kan u uw schrapping uit het bevolkingsregister van de gemeente vragen per brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. In principe zult u aan deze brief een bewijs van uw vestiging in het buitenland moeten toevoegen (attest van de lokale autoriteiten of van een Belgische diplomatieke/consulaire post, kopie van de lokale verblijfsvergunning enz.).

Indien u van een ander land komt en daar ingeschreven bent op een Belgische diplomatieke of consulaire post, dan beschikt u niet over een 'model 8'. In dat geval neemt het Consulaat of de Ambassade contact op met het consulair bureau van uw laatste woonplaats en vraagt de toezending van uw administratief dossier.

U moet de volgende documenten voorleggen (persoonlijk of per post) bij uw inschrijving en dit voor ieder lid van uw gezin:

 • Het inschrijfformulier behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend;
 • Bewijs van schrapping uit het Belgische bevolkingsregister Model 8 (afgegeven door het gemeentebestuur van uw laatste woonplaats in België) “bewijs van verblijfsverandering”;
 • Kopie van uw huidige identiteitskaart;
 • Kopie van uw huidig paspoort (indien in uw bezit);
 • Recent (niet ouder dan 6 maanden) bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van uw Nederlandse gemeente, met vermelding van nationaliteit en burgerlijke stand;
 • Kopie van uw geboorteakte.
 • Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier(s) voor de komende Federale wetgevende verkiezingen in 2019. Deze zijn hier beschikbaar.

Gelieve na uw inschrijving het Consulaat of de Ambassade steeds op de hoogte te brengen van:

 • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een origineel afschrift van de betreffende akte (huwelijk, scheiding, geboorte, naamsverandering);
 • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling;
 • Elke verandering van nationaliteit;
 • Elke adreswijziging of verandering van beroep. Adreswijzigingen dient u door te geven via deze formulier.

De Ambassade of het Consulaat zal deze veranderingen opnemen in uw administratief dossier en uw gegevens in het Rijksregister bijwerken. Het Rijksregister is de centrale databank van de Belgische overheid waarin onder meer alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente of van een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, opgenomen zijn.